எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ஒருமுறை தோற்றால்தான் அது வலி பலமுறை தோற்றல் அது...

ஒருமுறை
தோற்றால்தான் அது வலி
பலமுறை
தோற்றல் அது "வலி"மை
- ராஜகுமரன்

பதிவு : குமரன்
நாள் : 23-May-15, 6:36 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே