எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காலை வணக்கம் .. குறட்டாழிசை .. வாய்க்கால் வழிசெல்...

காலை வணக்கம் ..

குறட்டாழிசை ..

வாய்க்கால் வழிசெல் அணைநீர் வயல்பாயும்
வாய்இடும் அன்னம் வயிற்றில்

பதிவு : Venkatachalam Dharmarajan
நாள் : 15-Jun-15, 8:58 am

மேலே