எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கியூபாவில் இன்று வரை சேகுவேராவை வந்தேறி என சொல்வதில்லை...

கியூபாவில் இன்று வரை சேகுவேராவை வந்தேறி என சொல்வதில்லை மாறாக கொண்டாடுகிறார்கள்.......ஏனென்றால் கியூபாவில் வாழ்வது மனிதர்கள் பிழைப்புவாதிகள் இல்லை.

நாள் : 15-Jun-15, 8:20 am

மேலே