எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

உலகின் சிறந்த கவிஞன் மட்டுமல்ல சிறந்த கணிதனும் கடவுள்...

உலகின் சிறந்த கவிஞன் மட்டுமல்ல சிறந்த கணிதனும் கடவுள் தான்....அப்படி ஒருவன் இருந்தால்.

பதிவு : தமிழரிமா
நாள் : 12-Jul-15, 9:01 am

பிரபலமான எண்ணங்கள்

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே