எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

படித்ததில் பிடித்தது : எனக்கு பிடித்த மிகச்சிறிய கவிதை...

படித்ததில் பிடித்தது : எனக்கு பிடித்த மிகச்சிறிய கவிதை உன்னுடைய " ம் " எனக்கு பிடித்த மிகப்பெரிய கவிதை உன்னுடைய " ம்ம்ஹும் "

பதிவு : கருவாச்சி
நாள் : 6-Aug-15, 8:53 pm

மேலே