எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

விளைச்சல் நிலம் வீணர்கள் கையில் விதைத்த கல்விக்கூடத்தில் விளைந்தவை...

விளைச்சல் நிலம்
வீணர்கள் கையில்
விதைத்த கல்விக்கூடத்தில்
விளைந்தவை வேகவில்லை!
---- முரளி

பதிவு : முரளி
நாள் : 20-Aug-15, 10:56 am

மேலே