எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

""விநாயகனே...வினை தீர்ப்பவனே... வேழ முகத்தோனே...ஞான முதல்வனே..."" எழுத்து தள...

""விநாயகனே...வினை தீர்ப்பவனே...
வேழ முகத்தோனே...ஞான முதல்வனே..."" 

எழுத்து தள நண்பர்கள் அனைவருக்கும் "இனிய விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள்"

நாள் : 17-Sep-15, 10:19 am

மேலே