எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தான் தோன்றிய குளம் ஒன்றில் மீன்களின் இறவா விகிதச்...

தான் தோன்றிய 
குளம் ஒன்றில் 
மீன்களின் இறவா விகிதச்  
சரி பார்த்தலின் எண்ணமதில் 
சில கொக்குகள் கழுகென்று 
கொள்ள(ல்ல)ப்பட்டன!!

பதிவு : கார்த்திகா
நாள் : 21-Sep-15, 11:49 am

மேலே