எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

"விவசாயம்" விவசாயம் மறந்து வீடுகளாகும் நிலங்களைப் பார்க்கையில்... நம்...

"விவசாயம்"

விவசாயம் மறந்து
வீடுகளாகும் நிலங்களைப் பார்க்கையில்...
நம் பிள்ளைகள்
நாளை எதை உண்பார்கள்...??!!

பதிவு : RENUrenu
நாள் : 24-Sep-15, 11:25 am

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே