எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

சில வெற்றிடங்களை காற்று நிரப்பாது காலம்தான் நிரப்பும் -...

சில வெற்றிடங்களை காற்று நிரப்பாது
காலம்தான் நிரப்பும் 


- ஜின்னா 

நாள் : 7-Nov-15, 7:00 pm

மேலே