எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

என் கவியானவன்.... கவிதை எழுத மறந்து போனேன்.. என்...

என் கவியானவன்.... 


கவிதை எழுத மறந்து போனேன்.. 
என் அருகில் உயிர்க் கவியாய் 
அவன் இருக்கையில்.... 

-இவள்
நிமாவாசன்

பதிவு : பூர்ணிமா
நாள் : 30-Mar-17, 4:39 pm

மேலே