எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

சோகங்கள் உன்னை சோதிக்கலாம் - அதை துணிந்து எதிர்த்தால்...

சோகங்கள் உன்னை சோதிக்கலாம் - அதை 

துணிந்து எதிர்த்தால் மட்டுமே சாதிக்கலாம்.

பதிவு : A JATHUSHINY
நாள் : 16-Jun-17, 9:19 pm

மேலே