எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வலிகள் இல்லா வாழ்க்கை வேண்டும் என்றால் எதார்த்தத்தை புரிந்து...

வலிகள் இல்லா
வாழ்க்கை வேண்டும்
என்றால்
எதார்த்தத்தை புரிந்து
கொண்டு வாழ
பழகினலே போதும்

பதிவு : அனிதா
நாள் : 10-Nov-17, 10:30 am

மேலே