எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தன் சிந்தனையின்றி உணவுயின்றி நீரின்றி நித்தம் ௭ன்தன் நினைவுகளோடு...

தன் சிந்தனையின்றி

தன் சிந்தனையின்றி
உணவுயின்றி
நீரின்றி
நித்தம் ௭ன்தன் நினைவுகளோடு
வாழும் ஓர் உன்னதமான ஆத்மா i love you RS


Rate Up 0 Rate Down 0
Close (X)

பதிவு : sankarraji
நாள் : 9-Dec-17, 5:11 pm
மேலே