எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அவள் பண்பின் வன்மையால் பேசியபோது வலிக்க வில்லை என்...

அவள் பண்பின் வன்மையால் பேசியபோது வலிக்க வில்லை என் வாழ்க்கை வலிக்கிறது கவலையால் தவிக்கிறது துயரால் துடிக்கிறது அவள் என்னை மறந்ததால்


Rate Up 0 Rate Down 0
Close (X)

நாள் : 13-Mar-18, 2:42 pm

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே