எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

உன் பண்பின் பாதிப்பால் இந்த பாமரனின் உள்ளம் உன்னிள்...

உன் பண்பின் பாதிப்பால் இந்த பாமரனின் உள்ளம் உன்னிள் பறிபோனதே, எங்கு கொண்டு சென்றாய் திருப்பி தந்து விடு.,

நாள் : 13-Mar-18, 4:14 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே