எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அணு அளவு அன்பும் – அண்டத்தையே ஆட்கொள்ளும் ஆற்றலுடையது…...

அணு அளவு அன்பும் – அண்டத்தையே 
ஆட்கொள்ளும் ஆற்றலுடையது…  

நாள் : 13-Mar-18, 8:20 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே