எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அணு அளவு அன்பும் – அண்டத்தையேஆட்கொள்ளும் ஆற்றலுடையது…...

அணு அளவு அன்பும் – அண்டத்தையே 
ஆட்கொள்ளும் ஆற்றலுடையது…  


Rate Up 0 Rate Down 0
Close (X)

நாள் : 13-Mar-18, 8:20 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே