எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தமிழா தமிழை மறக்கலாமா மறக்கலாமா நீ தமிழா உனக்கு...

தமிழா தமிழை மறக்கலாமா

மறக்கலாமா நீ
 தமிழா
 உனக்கு இங்கிலீசு நன்றாகக்
கதைக்கத் தெரிந்து
விட்டால் நீ என்ன
வெள்ளைக் காரன் ஆகிவிட முடியுமா..???
அல்லது திராவிடர் தோற்றம் தான்
உன்னை விட்டுப் போய்விடுமா????
வெள்ளையர் கூட நம்மைக் கண்டு விட்டால்
தம் மொழியில் ஹாய் சொல்லி
சிரித்து விட்டு செல்கின்றனர்
உனக்கு என்ன செருக்கா...???
தமிழனைக் கண்டு விட்டால்
எதிரியைக் கண்டது போல்
முகத்தை திருப்பி வைத்துப் போகின்றாயே.....
தமிழனுடன் தமிழில் கதைக்க
உனக்கு என்ன கேவலமா..????
நன்றி கெட்டவர்களே
உமக்கு நம் மொழி இழக்காரமாகிவிட்டதா????
வெள்ளையரைத் தாண்டிச் செல்லும் போது
கதைக்காமல் போகின்றாய் நீயும்
தமிழரைத் தாண்டிச் செல்லும் போது
ஆங்கிலத்தில் கதைத்துக் கொண்டு
ஒரு வித இழு பட்ட நடையுடன் போகின்றாயே....
உனக்குத்தான் இங்கிலீசு தெரியும்
என்று பெருமை சேர்க்கின்றாயோ ..
உனக்கு நீயே தற்ப்புகழ் சேர்க்கின்றாயோ...
அட அறிவு கெட்டவர்களே
தற்புகழ் தேடுவது நற்ப்புகழ் அல்ல
என்று சொல்லக் கேட்டு நீயும் அறிந்ததுண்டா..???
இதற்கு விளக்கம் நீயும் தெரிந்து கொண்டதுண்டா...?????
இங்கு பிறந்த தமிழ்க் குழந்தைகள் கூட
இனிமையுடன் நம் மொழியைப் பேசும் போது
நீ இங்கு வந்த கொஞ்சக் காலத்திலே
தமிழ் கதைக்கத் தெரியாமல்
விழிக்கின்றாயே நீயும் செருக்குடன் திரிகின்றாயே...
உனத் தாங்கி வளர்த்துவிட்ட
உன் தாய் மொழியை நீதான் மறக்கலாமா..
அட நன்றி கெட்டு நீயும் உந்தன் நாட்டு
தாய்த் தமிழ் மொழியை மறக்கலாமா...????

பதிவு : ராஜ்குமார்
நாள் : 23-Mar-18, 4:22 pm

மேலே