எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

என் கனவு ..... என் வாழ்க்கை ஒரு போதும்...

என் கனவு .....
என் வாழ்க்கை  ஒரு போதும்
அச்சடிச்ச காகிதம் சுமக்கும்
குப்பைத்தொட்டியாக  நகர கூடாது
என்பது மட்டுமே ........!

நாள் : 23-Mar-19, 4:43 pm

மேலே