எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

உனக்காக அனைத்தும் செய்தேன் உயிரையும் தருவேன் உயிராய் நீ...

உனக்காக அனைத்தும் செய்தேன் 

உயிரையும் தருவேன் 
உயிராய் நீ என்னை 
நேசிக்க நினைத்தால் 
உலகை கூட மறப்பேன் 

நாள் : 16-May-19, 12:33 pm

மேலே