எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தேநீர்க் குவளைக் கின்னத்தில் படும் உன் இதழ் என்...

தேநீர்க் குவளைக் கின்னத்தில்
படும் உன்  இதழ்
என் கன்னத்தில் படாத ???

பதிவு : Kavingankarthik
நாள் : 18-Jul-19, 6:57 pm

மேலே