எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கண் அதை கண்ட பின் தான் கண்டு கொண்டேன்...

கண் அதை 

கண்ட பின் தான் 
கண்டு கொண்டேன் 
கண் அது 
கவரும் என்று..

பதிவு : Balan
நாள் : 18-Jul-19, 3:18 pm

மேலே