எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மழை எங்களின் சுயநலம் நீ அளிக்கும் தண்டனை நீ...

                                                              மழை
எங்களின் சுயநலம்
நீ அளிக்கும் தண்டனை
நீ பெருகி வெள்ளமாய் 

நாள் : 13-Sep-19, 7:14 pm

மேலே