எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நான் கொண்ட காயத்திற்கெல்லாம் மருந்தாக உன்னை கண்டேன் அதன்...

நான் கொண்ட காயத்திற்கெல்லாம்

மருந்தாக உன்னை கண்டேன்

அதன் பரிசாய் என் காதலை உனக்கு தந்தேன்

நாள் : 15-Jun-20, 9:42 am

மேலே