எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

உன்னை மணக்கும் முன் அவள் மணக்க என்னை ஏற்கிறாள்...!...

உன்னை மணக்கும் முன்

அவள் மணக்க
என்னை ஏற்கிறாள்...!
கண்ணாடி குடுவையுள்
"வாசனை திரவியம்".

பதிவு : Dr Samurai
நாள் : 3-Jan-21, 8:00 am

மேலே