எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்த்தது என்னவோ உன் வருகையைத் தான், எதிர்பார்க்காதது...

எதிர்பார்ப்பு

எதிர்பார்த்தது என்னவோ உன் வருகையைத் தான்,
எதிர்பார்க்காதது என்னவோ நீ தந்த இந்த பிரிவு தான்...! 

பதிவு : Priya yuvaraj
நாள் : 12-May-21, 3:28 pm

மேலே