எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வாழ்க்கை எனும் பயணத்தில் வருவதும் போறதும் காட்சிகள் !...வாழ்க்கை எனும் பயணத்தில் 

வருவதும் போறதும் காட்சிகள் !
நிகழ்வது நிலையானது இல்லை 
நினைவில் நிலைப்பது இல்லை !

வழி தவறிய பாதையில் பயணமில்லை 
வழி மாறும் நோக்கம் என்றுமில்லை !
புரிந்தவர் என்னை வாழ்த்திடுவர் 
அறிந்தவர் என்னை ஆரத்தழுவவர் !
பழனி குமார்   

நாள் : 22-Nov-21, 8:40 am

மேலே