எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

" இல்லங்களில் தை பொங்கல் பொங்கட்டும், உள்ளங்களில் மகிழ்ச்சியை...

" இல்லங்களில் தை 
பொங்கல் பொங்கட்டும்,  
உள்ளங்களில் மகிழ்ச்சியை
நல்கட்டும். "

பதிவு : லக்க்ஷியா
நாள் : 13-Jan-22, 1:03 pm

மேலே