எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

என் காதலே.. முன்னுரை முடிவுரை இன்றி இல்லை கட்டுரை....

என் காதலே..


முன்னுரை முடிவுரை இன்றி இல்லை கட்டுரை.
நீ இன்றி நான் இல்லை என் வாழ்வு முடியும் வரை.

பதிவு : Kodee
நாள் : 10-Oct-22, 12:42 pm

மேலே