எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வழியோரம் போகும் பெண்ணே..........! விழியோரம் என்னை அழைத்து போகாதே.........!...

வழியோரம் போகும் பெண்ணே..........!                                                                      விழியோரம் என்னை அழைத்து போகாதே.........!                                     பதம் பாக்கும் உன் பார்வையிடம் எனை காட்டி கொள்ளாதே.........

பதிவு : Arun karpanaiyalan
நாள் : 25-Jul-23, 8:08 am

மேலே