எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

யாருக்கு என்ன தகுதி வழங்குவது என்று இறைவன் மட்டுமே...

யாருக்கு என்ன  தகுதி 

வழங்குவது என்று இறைவன் மட்டுமே எழுதுகிறான்,

அதை பின்தொடர்பவர்களுக்கு சாத்தியமில்லாத ஒன்று.

நாள் : 4-Feb-24, 7:25 am

மேலே