எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

படித்ததில் பிடித்தது. தூக்கம் எத்தனை ஆச்சரியமானது. வந்து விட்டால்...

படித்ததில் பிடித்தது. 

தூக்கம் எத்தனை ஆச்சரியமானது. 
வந்து விட்டால் எல்லாவற்றையும் மறக்க செய்கிறது!
வராவிட்டால் அதிகமானவற்றை நினைவுபடுத்துகிறது!!!  

பதிவு : zanth
நாள் : 2-Feb-24, 12:42 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே