எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தனிமையின் சுதந்திரத்தையும், தனிமையான மகிழ்வையும் , தன்னைத்தானே தனிமைப்படுத்தி...

தனிமையின் சுதந்திரத்தையும்,  தனிமையான மகிழ்வையும் , தன்னைத்தானே தனிமைப்படுத்தி கொள்பர்களுக்கு மட்டுமே,தனிமையின் பேரின்பம் புரியும்... 

நாள் : 30-Jan-24, 4:43 pm

மேலே