எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

படித்ததில் பிடித்தது .... தமிழில் தோழன் என்ற சொல்...

படித்ததில் பிடித்தது ....
தமிழில் தோழன் என்ற சொல் புரட்சியாளனாகவும்
தோழி என்ற சொல் கவர்சியானவலாகவும் சித்தரிக்கபடுகிறால் ....

நாள் : 8-Aug-14, 8:08 am

மேலே