எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

விக்கல் எடுத்துக்கொண்டே இருந்தது அம்மா சொன்னங்க உன்னை யாரோ...

விக்கல் எடுத்துக்கொண்டே இருந்தது

அம்மா சொன்னங்க

உன்னை யாரோ நினைக்கிறாங்க என்று

எனக்கு

கோவம்

கோவமாக வந்தது

அம்மாவிடம் கேட்டேன் நீ எனக்கு யாரோவா ???

( கேட்டதில் பிடித்தது )

நாள் : 14-Aug-14, 8:57 pm

மேலே