கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

மோடியின் இந்தியாவில் தயாரியுங்கள் திட்டம் பற்றிய உங்கள் கருத்து


மோடியின் இந்தியாவில் தயாரியுங்கள் திட்டம் பற்றிய உங்கள் கருத்து


vickramhx 26-Sep-2014 இறுதி நாள் : 03-Oct-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சிறப்பான திட்டம்

8 votes 40%

வழக்கமானது தான்

3 votes 15%

திட்டம் பலனளிக்காது

2 votes 10%

தொலை நோக்கானது

5 votes 25%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 10%

வாசகர் தேர்வு

சிறப்பான திட்டம்

26 votes 68%

வழக்கமானது தான்

3 votes 8%

திட்டம் பலனளிக்காது

3 votes 8%

தொலை நோக்கானது

2 votes 5%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

4 votes 11%


மேலே