கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

ஆங்கிலப் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் தேவையா?


ஆங்கிலப் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் தேவையா?


vickramhx 31-Dec-2014 இறுதி நாள் : 07-Jan-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

நம்முடன் கலந்துவிட்டது தவறில்லை

4 votes 24%

தேவையில்லை

3 votes 18%

இது தனிப்பட்ட விருப்பம்

9 votes 53%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 6%

வாசகர் தேர்வு

நம்முடன் கலந்துவிட்டது தவறில்லை

9 votes 23%

தேவையில்லை

19 votes 49%

இது தனிப்பட்ட விருப்பம்

10 votes 26%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 3%


மேலே