கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

வரும் பொங்கல் திருவிழா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்?

வரும் பொங்கல் திருவிழா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

வரும் பொங்கல் திருவிழா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்?


யமுனா 13-Jan-2015 இறுதி நாள் : 18-Jan-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

மிகவும் சிறப்பான பொங்கல்

4 votes 27%

எல்லா வருடம் போலத்தான்

6 votes 40%

சிறப்பானதாக அமையவில்லை

4 votes 27%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 7%

வாசகர் தேர்வு

மிகவும் சிறப்பான பொங்கல்

10 votes 29%

எல்லா வருடம் போலத்தான்

11 votes 31%

சிறப்பானதாக அமையவில்லை

13 votes 37%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 3%


மேலே