கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இந்தியா-சீனா நடுவே அதிகரிக்கும் போர் பதற்றம்?


இந்தியா-சீனா நடுவே அதிகரிக்கும் போர் பதற்றம்?


Geeths 07-Jul-2017 இறுதி நாள் : 01-Aug-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

போர் நடக்காது

2 votes 20%

இரு நாடும் போரை தவிர்க்க வேண்டும்

7 votes 70%

ஒரு கை பார்க்கவேண்டியதுதான்

1 votes 10%

வாசகர் தேர்வு

போர் நடக்காது

22 votes 19%

இரு நாடும் போரை தவிர்க்க வேண்டும்

65 votes 57%

ஒரு கை பார்க்கவேண்டியதுதான்

28 votes 24%


மேலே