கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இலக்கியத்தில் அரசியல் செய்வது?


இலக்கியத்தில் அரசியல் செய்வது என்பது....


Nathan5a854b1c08cea 03-Mar-2018 இறுதி நாள் : 09-Mar-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

தவிர்க்கமுடியாது

6 votes 19%

புரியவில்லை

8 votes 26%

நாம் விலகி நிற்போம்

6 votes 19%

தேவையும் கூட

11 votes 35%

வாசகர் தேர்வு

தவிர்க்கமுடியாது

72 votes 31%

புரியவில்லை

50 votes 21%

நாம் விலகி நிற்போம்

50 votes 21%

தேவையும் கூட

64 votes 27%


மேலே