சந்திப்பிழை

சந்திப்பிழை போன்ற
சந்ததிப்பிழை நாங்கள்
காலத்தின் பேரேட்டைக்
கடவுள் திருத்தட்டும்


கவிஞர் : நா. காமராசன்(9-Mar-12, 5:54 pm)
பார்வை : 159


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே