குரு வணக்கம்

பரமொன்று குருஒன்றாகி நாமமொன்றை
நவிலொன்றாகி அருளோன்றும் தருவொன்றாகி
ஓன்றாக்க தனிஒன்றாகியதை வணங்குகிறேனே
***************************************************************************
1.பர ஒன்று -பிரம்மம்
2.ஓன்றாக்க -இறைநிலை ஆக்க
***************************************************************************
பூரணத்தின் பூரணரே குருபூரணரே
பரிபூரணரே பூரணமாக்கிட பூரணத்தை
பூரணமாக தரு குருவை வணங்குகிறேன்...

****************************************************************************
என் முயற்சியில் தவறு இருப்பின் மன்னிக்கவும்

எழுதியவர் : குரு வருள் கவி (8-Apr-14, 2:17 pm)
பார்வை : 569

மேலே