வீணை நாதம்

வெண்தாமரை வாக்கழகி வீணை நாதம்
தன்அதிர்வு ஒளியுயிர் இகவுருவு

எழுதியவர் : (8-Feb-15, 12:01 pm)
பார்வை : 48

சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே