வாழ்ந்த கதை மறந்துவிட்டோம் ஏனோ

கங்கையும் காவிரியையும்

ஈன்றெடுத்தவளை -இன்று ,

கருணைக்கொலை செய்துவிட்டோம்..முப்போக விளைச்சலும்

மும்மாரி பொழிந்தவளை-இன்று ,

மூச்சடக்கி மடித்துவிட்டோம்..சிக்காமல் பறந்த

சிட்டுக்குருவிகளையும் ,

சிட்டாய் சிறகடித்த தும்பிகளையும் -இன்று,

அழித்துவிட்டோம்..கடல் நீரே குடிநீராய் அதுவும்

கானல் நீராய் போனததற்கான

காரணத்தை -இன்று ,

மறந்துவிட்டோம்...கனல்வீசும் கோடையும்,

புனல்வீசும் அருவிகளையும்,

தென்றல்வீசும் சோலைகளையும் - ஏனோ - இன்று, இழந்துவிட்டோம்..சாலையோர மரங்களையும் ,சந்தம்

பாடும் குயில்களையும் மறந்தோம் . பசுமை சரித்திரம்

மறந்த சந்ததிகளுமாய் -இன்று,

ஏனோ மாறிவிட்டோம்...

காலாற நடைபயின்று

கதைகள் நூறு பேசி

வயிறார உண்டு -வாசலிலே கூடி

வந்த சொந்தம் மகிழ

வாழ்ந்த கதையை ஏனோ -இன்று,

மறுத்துவிட்டோம்...

கொட்டாங்குச்சிக் கொண்டு

கூட்டாஞ்சோறாக்கி -குளத்தங்கரையில், கூட்டுப்

பறவைகளாய் திரிந்தவர்கள்

ஏனோ -இன்று,

அடுக்குமாடி கட்டிடங்களில்

அடுத்தவர்கள் முகமறியாது,

அலைபேசிக்கு அடிமைகளாய்

வாழுகின்றோம்..காற்றுமண்டலத்தை ஓட்டையாக்கி

புவிவீட்டையும்தான் சூடாக்கி

பருவங்களை தொலைத்து -வாழ

பாதைத்தெரியாமல் -இன்று,

தவிக்கின்றோம்..

தமிழர்களாய்ப் பிறந்தும்

தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்ததும் -இன்று,

தமிழ்ப்பேச நாணுகின்றோம்........


Close (X)

10 (5)
  

மேலே