சின்னக்கவிதை

சின்னக்கவிதை

வண்ணத்துப்பூச்சியின் இறுதி யாத்திரை
அணிவகுப்பு ஊர்வலம் அழகாய் நடக்கிறது
திண்ணை எறும்பு கூடுவரை.


Close (X)

4 (4)
  

மேலே