திருடா

நீ திரும்பிப் பார்த்துவிட்டு செல்லும்
ஒவ்வொரு நொடியும் - என் இதயம்
திரும்பிக் கொள்கிறது .... உன் பக்கமாய் ....

திருப்பிக் கொடுத்துவிடு...
இல்லாவிட்டால் .....
என்னை திருடிச்சென்றுவிடு....


Close (X)

8 (4)
  

மேலே