பாவை உன் பார்வையே கவிதை

காலைக் கவிதை கதிரவன் தீட்டும் செவ்வரிகள்
மாலை நிலவின் தூய வெண்மை மற்றுமோர் கவிதை
சோலைப் பூக்கள் எழுதுவதெல்லாம் புதுக்கவிதை
பாலை நிகர்த்த பாவை உன் பார்வையே கவிதை

எழுதியவர் : கவின் சாரலன் (12-Sep-23, 8:12 am)
பார்வை : 83

மேலே