காதல்

காதல்
*******
பெற்றோர் பேச்சைக் கேட்காதல்
பிழையா சரியா பார்க்காதல்
கற்றோர் வழிநின் றொழுகாதல்
கற்கச் சொன்னால் பிடிக்காதல்
உற்றார் உறவை மதிக்காதல்
உயரும் எண்ணம் வளர்க்காதல்
முற்றும் திருந்த நினைக்காதல்
முடிவாய் எதையும் ஏற்காதல்
*
கூடா நண்பர் தவிர்க்காதல்
குடியும் புகையும் மறக்காதல்
ஆடா திருக்க ஆகாதல்
அவமா னத்தை துடைக்காதல்
காடாம் தாடி மழிக்காதல்
கவனக் குறைவை தடுக்காதல்
தேடாத் தீமை வெறுக்காதல்
திமிராய்த் திரிய மறுக்காதல்
*
நகத்தைக் கூட நறுக்காதல்
நாளைக் கென்று ஒதுக்காதல்
முகநூல் மூடி வைக்காதல்
முடியை அளவாய் குறைக்காதல்
அகந்தை தன்னை நீக்காதல்
அழுக்குத் துணியைத் துவைக்காதல்
உகந்த தெதையும் ஏற்காதல்
ஒவ்வொரு நாளும் ஒருகாதல்
*
வீட்டுச் சமையல் பிடிக்காதல்
வெளியில் உண்ண மறக்காதல்
நாட்டு நடப்பைப் பார்க்காதல்
நல்லவர் பேச்சை எடுக்காதல்
கூட்டா ளிமாரைக் குறைக்காதல்
குடும்பத் தாரை நினைக்காதல்
ஏட்டை எடுத்துப் படிக்காதல்
எதற்கும் முயற்சி எடுக்காதல்
*
இல்லாதார் கண்டு இரங்காதல்
இருகண்ணால் கூடப் பார்க்காதல்
பொல்லாதார் கண்டு ஒதுங்காதல்
புரியாத தறிய விரும்பாதல்
உல்லாசப் பயணம் தவிர்க்காதல்
உடும்பெனப் பிடியை மறக்காதல்
எல்லாமே கொண்ட இக்கால
இளசுகள் கொள்ளும் இடர்காதல்
*
மெய்யன் நடராஜ்

எழுதியவர் : மெய்யன் நடராஜ் (24-Oct-23, 1:08 am)
பார்வை : 87

மேலே