தமிழ் - தமிழ் (Tamil - Tamil) விளையாட்டு (நிலை 4)

1) 'காசினி' என்ற சொல்லின் பொருளை தேர்வு செய்யவும்
00:00
2) 'இல்லி' என்ற சொல்லின் பொருளை தேர்ந்தெடுக்கவும்
00:00
3) 'செறு' என்ற சொல்லின் பொருளை தேர்ந்தெடுக்கவும்
00:00
4) 'ஆரிடர்' என்ற சொல்லின் பொருளை தேர்ந்தெடுக்கவும்
00:00
5) 'கமம்' என்பதற்கான பொருளை தேர்வு செய்யவும்
00:00
6) 'அலகிலா' என்ற சொல்லின் பொருளை தேர்ந்தெடுக்கவும்
00:00
7) 'அத்திரம்' என்ற சொல்லின் பொருளை தேர்ந்தெடுக்கவும்
00:00
8) 'தாருகன்' என்ற சொல்லின் பொருளை தேர்ந்தெடுக்கவும்
00:00
9) 'விழுப்பம்' என்ற சொல்லின் பொருளை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) 'சார்ங்கம்' என்ற சொல்லின் பொருளை தேர்ந்தெடுக்கவும்
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்
அ வேளாங்கண்ணி Photo
அ வேளாங்கண்ணி

புள்ளி : 22.7
user photo
SYED AHAMED

புள்ளி : 17.9
Naveenkumar Photo
நவீன்குமார்

புள்ளி : 17.2
யமுனா Photo
யமுனா

புள்ளி : 15.2
G Tamilazhagan Photo
தமிழ் அழகன்

புள்ளி : 12.5

நண்பர்கள் புள்ளிகள்

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே