தமிழன் பரிதி வருங்கால உழவன்- கருத்துகள்

ஒவ்வொரு தமிழனின் உள்ளத்திலும் இருந்த குமுறல். உங்கள் கவிதையிலே...


தமிழன் பரிதி வருங்கால உழவன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே